மிக அழகாக உள்ளது. ஜெகதீசன் ! எளிமையாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருக்கிறது. ...