நஷ்டம் 1000 மட்டுமே. அந்தப் பெண் சரியான செல்லும் ஆயிரம் ரூபாயைக் கொடுத்திருந்தால் யாருக்கும் நஷ்டம் இல்லை யாருக்கும் லாபம் இல்லை, இது சரிதானே. அப்படியானால் அந்த செல்லாத காசு மட்டுமே நஷ்டம். ஆகையால் கடைக்காரருக்கு 1000 ரூபாய் மட்டுமே நஷ்டம். (800/- ரூபாய் ரொக்கமாகவும், 200/- ரூபாய் பொருளாகவும் மொத்தம் 1000/- ரூபாய் கடைக்காரருக்கு நஷ்டம்)