கூட்டமும் கூச்சலும் நிறைந்த
வாடிக்கையாளர்களிடையே,
அந்த கடைக்காரர் என்னிடம் கேட்கிறார்,
" சீரகம்" எவ்வளவு வேண்டும் என..