பூக்களைப் பறிக்கையில்
பூக்களுக்கு வலிக்குமென்று
கவலையடைகின்றேன்
காரணம்
பூவுக்கு பூவின் மனம் தெரியும்
தெரியாதோர்க்கு மணம் மட்டுமே.....