வித்தியாசமான ஒரு நடையில் கதையை அமைத்திருப்பது நன்றாக உள்ளது.
பதிவுக்கு நன்றி.

மும்பை நாதன்