இலங்கையில் இஞ்சி மஞ்சள் உற்பத்தி செய்ய முடியுமா? உற்பத்தி வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள உதவ முடியுமா?