மனோஜ் ஐயா கூறுவது போல் நிகழ்ச்சி நிரல் தொகுத்தால் நன்றாக இருக்கும்..