நண்பர்களே இன்று முதல் உங்களோடு இணைகிறேன் என்னையும் ஏற்ருகொள்ளுங்கள்