அன்பரே இலவசமாக cd பெறக் கூடிய வசதி தற்பொழுதும் உண்டா? ஏனெனில் எனது இணைய இணைப்பு வேகம் மிகவும் குறைவானது