சர்ப்ப நாதம் என்ற பக்தி பாடல்கள் அடங்கிய அற்புதமான ஆல்பம் .
பாடலாசிரியர் : ஒட்டக்கூத்தன்
இசை : ஆனந்து .

இந்த பாடல்கள் நீலகிரி மாவட்டத்திலுள்ள மஞ்சகோம்பை யில் அமைந்துள்ள நாகராஜா என்கின்ற பாம்பு சாமியை பற்றியது.

1. [media]http://www.easy-share.com/EC5B3B40ED8A11E09676002481FAD55A/enokoru.wma[/media]
2. http://www.easy-share.com/BBA9A56CED...81FAD55A/manja k2.wma
3. [media]http://www.easy-share.com/092363BEED8C11E09676002481FAD55A/nilamalai.wma[/media]
4.[media]http://www.easy-share.com/5BDD0A1AED8C11E09676002481FAD55A/ninaivenga.wma[/media]
5. [media]http://www.easy-share.com/BD4089A8ED8C11E09676002481FAD55A/sagangalai2.wma[/media]