தமிழ் தேதியை அறிந்துகொள்ள ஒரு எளிமையான குரோம் extension. இதில் நேற்று, இன்று மற்றும் நாளையின் தேதிகளை காணலாம்.

https://chrome.google.com/webstore/detail/bbjjecpoakfaohchfapoabclhgcbgodl

நன்றி,
ஜீவா