பயனுள்ள தகவல்கள்.எக்ஸெல் அறிமுகமில்லாதவருக்கு மிகவும் உபயோகமுள்ளதாகஇருக்கும்.