பச்சை ஆடை உதிர்த்துவிட்டு
நிர்வானமாய் மரங்கள்
"இலையுதிர் காலம் "