மிகவும் விளக்கமாக தந்த பாரதிக்கு நன்றி. இப்போது நானும் அறிந்து கொண்டேன்.