தமிழ்மன்றத்தின் கவிதைப் பட்டறையைப் படித்தால் ஆசிரிய மண்டிலம் என்னும் ஆசிரிய விருத்தம் பற்றி எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆசிரிய மண்டிலம், ஆசிரியப்பா இனத்துள் ஒன்று.

அறுசீர் மண்டிலம் என்பது ஆசிரிய மண்டில வகைகளுள் ஒன்று.

இதைப்பற்றித் தெரியாவிட்டாலும், எப்படி விடுகதைப் பாடல் எழுதுவது என்பதை அடுத்த விடுகதைப் பாடலில் தெரிந்து கொள்ளலாம் - கவலைப்படத் தேவையில்லை.

நன்றி.