நன்றி
மனித சமுதாயத்தில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய சிலவற்றை நாம் மன்றத்தில் இருந்து தொடங்குவோம்.

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனி இருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று