7+5=36,000,000

இதை பார்த்தவுடன் கணித வல்லுணர்களின் இரத்தம் கொதிக்குமே....

என்ன செய்வது. பணம் பாதாளம் வரைக்கும் அல்ல... எங்கும் செல்லும்...

இது இரண்டு வாகன இலக்கத்தகடுகளின் விலை. (DHS)

ஒரு ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் தொழில் அதிபர் வாங்கியுள்ளார்...
5 என்ற அபுதாபி இலக்க தகட்டின் பெறுமதி = 25 Million DHS
7 என்ற அபுதாபி இலக்க தகட்டின் பெறுமதி = 11 Million DHS

இவற்றின் பெறுமதி ஏறத்தாள 8.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்...

அந்த வாகனத்தின் பெறுமதிகள் கூட அந்தளவு இல்லையாம்...