யாரம்மா நீ அறி யாரம்மா நீ
பெண்ணம்மா நீ ஞானப்பெண்ணம்மா நீ
எண்ணம்மா நீ இதை எண்ணம்மா நீ

ஏனம்மா மதமுனக்கு ஏனம்மா
வீணம்மா அது உனக்கு வீணம்மா
பொய்யம்மா பிரிவினைகள் பொய்யம்மா
மெய்யம்மா மானுடந்தான் மெய்யம்மா

ஊரம்மா யாதுமுந்தன் ஊரம்மா
உறவம்மா யாருமுந்தன் உறவம்மா
பூங்குன்றன் சொன்னதை நீ கேளம்மா
தாக்கும்படை தாங்கும்பகை தள்ளம்மா
ஒற்றுமையால் ஓங்கும்வகை கொள்ளம்மா
சாடம்மா சாதியை நீ சாடம்மா
தேடம்மா சமத்துவம் நீ தேடம்மா

ஆணம்மா மற்றும்நல்ல பெண்ணம்மா
இருவர்க்கும் கற்புஇங்கு பொதுவம்மா
மாகவிஞன் பாரதியின் வாக்கம்மா
மானுடத்தைப் பேணும்நல்ல போக்கம்மா
பெண்ணடிமைத் தளைதன்னை நீக்கம்மா
பெண்கொடுமை செய்வோரைத் தாக்கம்மா

பெண்ணுரிமை பெண்வாழ்வின் மூச்சம்மா
அவ்வுரிமை போனாலுயிர் போச்சம்மா
நாண்அச்சம் என்றபழம் பேச்சம்மா
பெண்ணினவேர் அறுக்கும்வாள் வீச்சம்மா

பெண்என்றால் கருக்கலைக்கும் எண்ணமம்மா
மானுடத்தை உருக்குலைக்கும் திண்ணமம்மா
பெண்இன்றேல் ஆண்வர்க்கம் இல்லையம்மா
மானுடமே பெண்ஈன்ற பிள்ளையம்மா
பேதையென்று பெண்ணைச்சொல்வார் எத்தரம்மா
ஞானப்பெண்ணாய் உன்னைக்கொள்வார் சித்தரம்மா

பி.கு: 1996ல் வெளியான "விழிப்புத் தவங்கள்" என்ற என் கவிதைப் புத்தகத்தில் இடம் பெற்ற ஒரு கவிதை.