இமைகளைச் சுட்டு விலக்கி
விழிகளுக்குத் தன்னைப் புரியவைக்கும்
வான போதகன்

கிரண மந்திரம் பேசி
விழிகளுக்கு உலகை விளக்கும்
ஆகாய குரு

விழித் திரையில்
தன் கிரணத் தூரிகையால்
உலகை வரையும் ஓவியன்

தன் ஒளிப் பேனாவால்
விழித் தாள்களில்
உலகை எழுதும்
புதுக் கவிஞன்

தன் சுடும் மெய்யைச்
சுடச்சுடத் தந்து
என் மெய் சுடும்
வானவன்

தன் வெயில் நிழலால்
புவி தழுவும்
வான மரம்

கடல் நீருறிஞ்சி
மண்ணில் உப்பைச் செய்யும்
விண்ணகத் தொழிலாளி