விதிமுறைகளின் படி நடப்போம்.
ஒற்றுமை பேணுவோம்.
மன்றத்தின் தரத்தை காப்போம்.
விதிகளை கடைப்பிடித்து ஒத்துழைப்பேன் என உறுதிகூறுகின்றேன்.