அன்பே உன் நினைவுகளையே !
எழுதி பழக்கப்பட்ட என் பேனா
நீ எழுதும் போது கூட
அது உன் நினைவுகளையே
எழுதும்.