இன்று மன்றம் மிகவும் மெதுவாக உள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக இப்படித்தான் இருக்கிறது, இதற்கு
என்ன காரணம் சொல்லுங்கள்