உன்னால் காயம் பட்ட
எனது இதயம்
சுகமான சுவாசம் தேடி
விம்மியழுகிறது