வணக்கம். உறுதி மற்றும் கூறுகிறேன் தவறை சரி செய்து காெள்ளுங்கள்