வணக்கம் வீணா உங்கலை வரவெர்பதில் மிக்க ம்ஹிழ்ச்சி.

ஒரு கை ஓசை எழுப்பாது.

இரு கை ஓசை எழுப்ப்ம்