அன்புடன் முகிலனுக்கு,

மரபணுமாற்றப்பட்ட பயிர்கள் கட்டுரையைப் படித்தேன். இது தொடர்பாக உங்களுடன் பேச விரும்புகிறேன். தொடர்பு எண்ணைத் தர இயலுமா? அல்லது 944 37 68004 எண்ணில் அழைக்க இயலுமா?

சாதிக்