இ-புத்தகம்: Linux 2008 Bible

Linux 2008 Bible

Rate this File
Uploaded by praveen - 14-01-2009
Author Author Christopher Negus
File Size File Size 10.48 MB
Downloads Downloads 10
+ Download


Linux® Bible
2008 Edition
Boot Up to Ubuntu®, Fedora®, KNOPPIX,
Debian®, openSUSE®, and 11 Other Distributions

இந்த புத்தகம் 27 எம்பி அளவில் இருந்ததால் நம் தள பேண்ட்வித் பாதிக்காமல் இருக்க ரார் மென்பொருள் கொண்டு சுருக்கியுள்ளேன்.

Images

  • Linux 2008 Bible

Comments

There are no comments yet.