இ-புத்தகம்: 1000 PhotoShop Tricks.pdf

1000 PhotoShop Tricks.pdf

Uploaded by praveen - 17-07-2008
Author Author web Rip
File Size File Size 32.81 MB
Downloads Downloads 127
+ Download
326 pages

போட்டோசாப் புரோகிராம் துனையுடன் நாம் வேண்டும் வண்ணம் படங்களை எப்படி மாற்றி அமைப்பது என்ற வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள உதவியாக் உள்ளது இந்த புத்தகம்.

Images

  • 1000 PhotoShop Tricks.pdf

Comments

There are no comments yet.