இ-புத்தகம்: Introduction to Computer in Tamil

Introduction to Computer in Tamil

Rate this File
Uploaded by praveen - 16-07-2008
Author Author v.krishnamoorthy
File Size File Size 4.22 MB
Downloads Downloads 165
+ Download
Introduction to Computer in Tamil

கணிப்பொறி இயல் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டிற்கான புத்தகம். தமிழில் கணிப்பொறி பற்றி அடிப்படை அறிய இந்த புத்தகம் உதவும்.

192 பக்கங்கள்.

Images

  • Introduction to Computer in Tamil

Comments

There are no comments yet.