இ-புத்தகம்: Computer & Technology

Files in category : Computer & Technology
  File Date Reverse Sort Order Downloads Comments
Data Binding with Windows Forms 2.0 Data Binding with Windows Forms 2.0 : Data Binding with Windows Forms 2.0: Programming Smart Client Data Applications with .NET By Brian Noyes ............................................... Publisher: Addison Wesley Professional Pub Date: January 12, 2006 Pages: 736 Who Sh ... [more] (5.67 MB) 16-03-2008 5 0
Expert Service-Oriented Architecture in C# 2005 Expert Service-Oriented Architecture in C# 2005 : Expert Service-Oriented Architecture in C# 2005 Second Edition Jeffrey Hasan with Mauricio Duran Who This Book Is For This book is a practical reference written for intermediate to advanced .NET solution developers and architects who are intere ... [more] (3.56 MB) 16-03-2008 3 0
Macromedia Flash Professional 8 UNLEASHED Macromedia Flash Professional 8 UNLEASHED : Macromedia® Flash® Professional 8 UNLEASHED By David Vogeleer, Eddie Wilson, Lou Barber ............................................... Publisher: Sams Pub Date: October 12, 2005 Pages: 1008 Detailed programming reference for develo ... [more] (8.50 MB) 16-03-2008 18 0
C# Threading Handbook C# Threading Handbook : C# Threading Handbook by Tobin Titus et al. Who Is This Book For? This book is for C# developers who want to explore the full capabilities of the .NET platform. If you want to understand how C# code is executed inside the .NET Runtime, write c ... [more] (2.95 MB) 16-03-2008 9 0
C# 2.0: The Complete Reference, Second Edition C# 2.0: The Complete Reference, Second Edition : C# 2.0: The Complete Reference, Second Edition byHerbert Schildt What’s Inside One of the most challenging aspects of writing about C# is knowing when to stop! The C# language, by itself, is big. The C# class library is even bigger. To help mana ... [more] (1.83 MB) 16-03-2008 13 0
ASP.NET 2.0 MVP Hacks and Tips ASP.NET 2.0 MVP Hacks and Tips : ASP.NET 2.0 MVP Hacks and Tips David Yack MVP hacks are not for MVPs—quite the opposite. The hacks here are for developers that want to learn these tips and tricks to not only build a better application, but to build their own professional bag o ... [more] (6.86 MB) 16-03-2008 14 0
Expert C# 2005 Business Objects Expert C# 2005 Business Objects : Expert C# 2005 Business Objects Second Edition Rockford (8.51 MB) 16-03-2008 5 0
Mastering  Visual Basic .NET Mastering Visual Basic .NET : Mastering Visual Basic .NET Evangelos Petroutsos, San Francisco (10.47 MB) 16-03-2008 18 0
The Art of Software  Testing 2nd Edition The Art of Software Testing 2nd Edition : The Art of Software Testing மொத்தம் 255 பக்கம் மென்பொருள் வல்லுநர&#3 ... [more] (2.59 MB) 15-03-2008 26 2
Excel VBA  Programming  for the Absolute  Beginner Excel VBA Programming for the Absolute Beginner : Excel VBA Programming for the Absolute Beginner புத்தகம் 12 எம்.பி அளவில் இருந்ததா&#29 ... [more] (5.94 MB) 05-03-2008 43 0
Creating Web Pages for Dummies, 7th Edition Creating Web Pages for Dummies, 7th Edition : நம் தளத்தில் நண்பர்கள் சிலர் எப்படி இனைய&#29 ... [more] (9.60 MB) 05-03-2008 29 1
Firefox Secrets Firefox Secrets : பயர்பாக்ஸ் ரசிகர்கள்/நுகர்வோர்களுக்காக ... [more] (2.33 MB) 29-02-2008 32 0
Dot Net Interview Question-Answers Dot Net Interview Question-Answers : டாட்நெட் கேள்வி-பதில்கள் (648.5 KB) 18-02-2008 21 0
Differences - Between computer terms/functions Differences - Between computer terms/functions : Differences - Between computer terms/functions This is a word document File. மாறுபாடுகள் - இதற்கும் அதற்கும் மென்பொருள் கருத்துக்களின் வேற ... [more] (63.5 KB) 18-02-2008 6 0
Joomla  Step by Step User Guide Joomla Step by Step User Guide : Joomla! is a full-featured content management system that can be used for everything from simple websites to complex corporate applications. This book begins by introducing the basic principles that underlie the operation of Joomla!. (9.25 MB) 15-01-2008 10 0
Sort By   Sort Order