இ-புத்தகம்: இந்து திருமணம் சடங்குகளும் தத்துவங்களும்

இந்து திருமணம் சடங்குகளும் தத்துவங்களும்

Rate this File
Uploaded by தாமரை - 08-08-2017
Author Author தாமரைச் செல்வன்
File Size File Size 4.31 MB
Downloads Downloads 6
+ Download
திருமணம் என்பது இல்லற வாழ்வின் மகத்துவம், அதன் பொருள், அதன் நோக்கம், அதன் பயன் போன்ற அனைத்தையும் எடுத்துச் சொல்லும் நோக்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட பல சடங்குகளைக் கொண்டது ஆகும்.

மதம், சடங்குகள் என்பவை மூட நம்பிக்கைகள் அல்ல. அவை வாழும் நெறிகளாகும். அவை வாழ்க்கைப் பாதைக்கு வழிகாட்டும் கைகாட்டி மரங்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியம்.

அந்தச் சடங்குகள் அனைத்தையும் விளக்குவதே இந்தப் புத்தகம்.

Images

None

Comments

There are no comments yet.