சிறந்த கதை
தமிழ் மன்ற கதைப் போட்டி
Icon Image Name / Description
சிறந்த கதாசிரியர் சிறந்த கதாசிரியர் சிறந்த கதாசிரியர்
சிறந்த கதையை கொடுத்தவர்Yet Another Awards System v4.0.9