கவிதை
தமிழ் மன்ற கவிதைப் போட்டிகள்
Icon Image Name / Description
சிறந்த கவிஞர் சிறந்த கவிஞர் சிறந்த கவிஞர்
கவிதைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்

நல் முயற்சியாளர் நல் முயற்சியாளர் நல் முயற்சியாளர்
கவிதைப் போட்டியின் ஆறுதல் பரிசுநகைச்சுவை
தமிழ் மன்ற நகைச்சுவைப் போட்டி
Icon Image Name / Description
சிற நகைச்சுவையாளர சிற நகைச்சுவையாளர சிற நகைச்சுவையாளர
சிறந்த நகைச்சுவையை கொடுத்த நகைச்சுவையாளர்.சிறந்த கதை
தமிழ் மன்ற கதைப் போட்டி
Icon Image Name / Description
சிறந்த கதாசிரியர் சிறந்த கதாசிரியர் சிறந்த கதாசிரியர்
சிறந்த கதையை கொடுத்தவர்மனங்கவர் பதிவாளர்
மாதத்தில் சிறந்த பங்களிப்பு
Icon Image Name / Description
மனங்கவர் பதிவாளர் மனங்கவர் பதிவாளர் மனங்கவர் பதிவாளர்
மாதத்தில் சிறந்த பங்களிப்பு

Members who received this award: 1
ரமணி


புகைப்படம்
புகைப்படப் போட்டிப் பதக்கங்கள்
Icon Image Name / Description
புகைப்படப்பிடிப் புகைப்படப்பிடிப் புகைப்படப்பிடிப்
புகைப்படப் போட்டியில் வாகை சூடியவர்.

Members who received this award: 1
pk_muthukumaran


Yet Another Awards System v4.0.9