PDA

View Full Version : கடி சரம்Niranjana
11-08-2006, 01:08 PM
1) எந்த வார்தை சரி என்று உச்சரிதால் தவறகும். ஆனால் தவறு என்று உச்சரிதால் சரியகும் ?
2) அது யாவருக்கும் தேவைபடுவது, கேட்கபடுவது, கொடுக்கபடுவது, ஆனல் யாரும் அதை எடுத்து கொள்வது இல்லை.. அது என்ன ?
3)எது இரு ந் ததும் இல்லை.. இருக்க போவதும் இல்லை.. ஆனால் இருக்கிறது..அது என்ன ? :confused:

மதி
11-08-2006, 01:59 PM
தவறு...!

Niranjana
29-08-2006, 11:34 AM
மிகவும் சரி

pradeepkt
29-08-2006, 01:14 PM
3. இந்த நொடி.

அறிஞர்
29-08-2006, 04:15 PM
கடியோ கடி... ஆரம்பிச்சுட்டாங்க... கலக்குங்க.. நிரஞ்சனா...

அரசன்
05-04-2007, 11:47 AM
2. அறிவுரை.

அன்புரசிகன்
05-04-2007, 11:52 AM
3)எது இரு ந் ததும் இல்லை.. இருக்க போவதும் இல்லை.. ஆனால் இருக்கிறது..அது என்ன ? :confused:

கதிரை

விகடன்
05-04-2007, 11:54 AM
2. குருதி

ஓவியன்
05-04-2007, 02:18 PM
2.பெயர்