PDA

View Full Version : சிதறல்CEN Mark
14-01-2011, 11:11 AM
கற்றது ஒழுக்கமானது
ஒழுக்கம் பண்பாடானது
பண்பாடு பரிமாணமானது
பரிமாணம் பரிணாமமானது
பரிணாமம் ஸமூகம் கண்டது
சமூகம் சிதறி நின்றது
சிதறலே இன்று

பரிணாமம்....பரிமாணம்...
பண்பாடு.......ஒழுக்கம்....
கல்வி....
அனைத்தும் அழித்து நிற்குது! .